Charakteristika školy

Základní údaje o škole

Název: Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves

Sídlo: Dlouhá Ves 107

IČO: 60610760

Právní forma: příspěvková organizace

Hlavní náplň: vzdělávání a výchova žáků 1. stupně, všestranná péče o děti MŠ

Vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT, vyučuje se podle školního vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání.

Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby byly plněny nejen cíle poznávací, ale i hodnotové, vedené k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.

Úplnost a velikost školy

Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Obecním úřadem v Dlouhé Vsi k 1. 1. 2003

Součástí školy jsou: Základní škola IZO 102552495 s kapacitou 90 žáků

Mateřská škola IZO 107542439 s kapacitou 23 žáků Školní družina IZO 115300503 s kapacitou 30 žáků Školní jídelna IZO 102616311 s kapacitou 90 osob

Jedná se o málotřídní základní školu 1. stupně, kde jsou ročníky spojeny.

Součástí školy je od 1. 9. 2005 školská rada, která je šestičlenná.

Dispozice a vybavení školy

Vyučování probíhá v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Třídy se nachází v prvním patře budovy, kde je i počítačová učebna, tělocvična, kabinet s pomůckami, sborovna, ředitelna.

V přízemí je MŠ a školní jídelna.

V suterénu školy se nachází školní družina, šatna žáků, dílna ŠD, kotelna, keramická dílna.

U školy je hrací koutek pro děti MŠ.

Na plnění atletických disciplín je využíváno hřiště TJ Dlouhá Ves a lze využívat i víceúčelové hřiště.

Základní cíl

Úkolem základního vzdělávání je vytvoření základů pro celoživotní vzdělávání a vytvoření soustavy poznatků pro praktickou činnost - pro život. Rozvíjet osobnost žáka směrem

k samostatnosti, vést k zodpovědnosti, k pěkným mezilidským vztahům a bojovat proti násilí a netoleranci. Vytvořit dostatečné podnětné a motivační prostředí, aby žáci sami chtěli podle svých možností dosahovat co nejlepších výsledků.

K dosažení cílů je potřeba vedle moderních forem a metod výuky vytvořit a nabídnout podmínky i pro další mimoškolní aktivity.

Oblast vzdělávání

Škola by neměla být pro žáky pouze vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá uskutečnit spousta zajímavých věcí. Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních a mravních vlastností žáků. Musí rozvíjet osobnost každého žáka a poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání s důrazem na současné perspektivní trendy a uplatnitelnost v každodenním životě.

 • poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání
 • rozvíjet osobnost každého žáka (zážitkové vyučování)
 • uplatňování individuálního přístupu a diferenciace učiva
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • rozvíjet zájmovou činnost dle poptávky dětí a rodičů
 • nabízet rozsáhlou škálu akcí navazujících na výuku (divadla, besedy)
 • motivovat k aktivnímu trávení volného času
 • umožnit a podporovat výuku venku
 • dbát na soustavný estetický vnitřní prostor školy a okolí
 • vzbuzovat zájem o přírodu, ekologické chování
 • obnovovat výukové programy a učební pomůcky dle finančních možností

Malotřídní školy

Málotřídní školy mají svá specifika. Škola v obci neplní pouze funkci vzdělávací, ale většinou i kulturní.

Za kladné stránky považuji:

 • bezpečné a podnětné prostředí školy
 • vzájemná propojenost mezi ročníky
 • větší samostatnost dětí
 • osobnější vztahy mezi žáky i dospělými
 • nižší počet dětí ve třídách
 • možnost individuálního přístupu
 • pozitivní klima školy
 • užší spolupráce školy s rodiči
 • zájmové vzdělávání - činnost školní družiny a zájmových kroužků
 • školní akce a miniprojekty pro děti
 • vzájemná propojenost ZŠ a MŠ (přechod dětí do 1. třídy probíhá bez stresových faktorů)
 • spolupráce s obcí
 • využití blízké okolní přírody při spojení teorie výuky s praxí

 

Výroční zprávy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a v ředitelně školy.